Rosersbergsortens biodlareförening

År 1945 – 1975

Upptagningsområde: Norrsunda, Skånela och Lunda socknar

Föreningen bildades den 29 april 1945 efter en utbrytning ur Stockholms läns västra biodlareförening. Initiativtagare var några biodlare som kallat till möte den 2 april 1945 hos H. Oldeskog i Åshusby. Ett tiotal biodlare hade hörsammat kallelsen. Utbrytningsbeslutet grundades på som det står i protokollet ”… att den nuvarande föreningens verksamhetsområde är allt för stort och därmed, och m.fl. skäl, sammanhållningen är dålig.” Det påpekas med tydlighet att avsikten är att kvarstanna inom Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR). Vid en tiden fanns en alternativ riksorganisation.

H. Oldeskogs bigård i Åshusby, tillika platsen för föreningens första möte den 2 april 1945.

H. Oldeskogs bigård i Åshusby, tillika platsen för föreningens första möte den 2 april 1945.

 

Rosersbergsorten hade den längst gadden och avgick med segern

Citatet är hämtat från årsberättelsen över föreningens första verksamhetsår och är en beskrivning från mötet med Stockholms läns västra BF när begäran om utträde behandlades. Mötet sammanfattades av den legendariske sekreteraren Holger Almgren på följande sätt. ”Det uppstod en hetsig diskussion där bigubbarna lät varandra veta vad dom gick för. Men den valda interimsstyrelsen för Rosersbergsorten hade den längsta gadden och avgick med segern plus 300 kr till den nya föreningen.”

Arrangerade danstillställningar

Den första tioårsperioden är en mycket aktiv period i föreningens historia. Under fyrtiotalet arrangerade föreningen danstillställningar i Krogsta hage m.m. En mobil dansbana fanns att tillgå som tillverkats inom Stockholms läns västra BF. Fyra danstillställningar inbringade 1945 640 kr till föreningskassan.

Instruktionsmöten

Föreningens första instruktionsmöte den 17 juni 1945 beskrevs på följande sätt i Bitidningen.

Under ordförandeskap av timmerman Erik Andersson och med H. Oldeskog som instruktör höll Rosersbergsortens bf. sitt första instruktionsmöte för året hos hr John Valter, ösby. Vädret var mindre gynnsamt för några ingrepp i samhällena, varför desamma inskränkte sig till att omfatta endast ett fåtal. Under den teoretiska delen av mö tet gjorde insruktören till att börja med en hastig återblick på "bi året" och kunde därvid konstatera, att det trots den kalla och blåsiga våren ändock varit relativt gott och berörde härefter huvudsakligen bisamhällenas utökning i alla dess for mer i olika kuptyper samt inskärpte vik ten att vara på sin vakt mot bisjukdomarna och omedelbart anmäla ev. in träffade sjukdomsfall. Den mycket välordnade bi gården även som en del av herr Valter själv för färdigade biredskap för olika ändamål samt andra praktiska finesser väckte· allas odelade beundran . Efter att så ha förplägar sig vid ett rikt dukat kaffebord, värdfolket vederbörligen avtackats och ett leve för föreningen utbringats, skildes man åt, nöjd och belåten med sin dag och vände åter var och en till sin stad.

Tack, ”Bolaget Valter”! N.L.

 

Instruktionsmöte hos famljen John Valter i Ösby, 17 juni 1945. På bilden känns bland annat igen H. Oldeskog och John Svensson.

Instruktionsmöte hos famljen John Valter i Ösby, 17 juni 1945. På bilden känns bland annat igen Holger Almgren (längst till vänster), H. Oldeskog (ljus kostym främre raden) och John Svensson(längst till höger) .


Årsmöte 1945

Rosersbergs biograf blev platsen för reningens första årsmöte den 4 november 1945. Efter sedvanliga förhandlingar bjöd föreningen sina medlemmar med damer på kaffe varefter bifilmen ”Biskötsel förr och nu” förevisades. Efter filmförevisningen dansades efter tonerna av Herrar Sandrarna och Oldeskogs fioler.

Utlottning av bidrottningar

Att temperamentet hos bina har utvecklats oerhört sedan denna tidsperiod beskrivs i årsberättelsen 1946 med följande beskrivning från ett möte hos ordföranden Eric Andersson, Björkliden i Norrsunda. ”Andersson demonstrerade själv sin bigård med tämligen ilskna innevånare som motade de slöjlösa herrarna bakom väggen” För att bättra på bistammen inom föreningen lottades det ut 5 bidrottningar de inledande åren. Under denna tidsperiod utförde föreningen ett mycket aktivt arbete för att få kontroll på sjukdomsläget. Problem med amerikansk yngelröta fanns till och från. Upptäckt av dålig skötsel bevakades med stor seriositet. Vissa fall slutade med rättsliga åtgärder. Under denna tidsperiod förmedlade föreningen biredskap från bl.a. Bröderna Melins Biredskapsfabrik i Markaryd. Detta gav också ett litet tillskott till föreningskassan.


Instruktionsmöte avhölls under 1945 även hos herr Sixten Holm, Stensta i Skånela med F.O. Malmberg från Vallentuna som instruktör.

Instruktionsmöte avhölls under 1945 även hos herr Sixten Holm, Stensta i Skånela med F.O. Malmberg från Vallentuna som instruktör.

Ständige sekreteraren Holger Almgren

Föreningens första 10 år blev dess mest aktiva år, med bland annat flest medlemmar år 1949 med 39 st. Medleskörden 1951 på 31,6 kg stod som rekord ända till 1967 då 34,1 kg noterades för att passeras 1973 med 37,9 kg. Startgenerationen av föreningen med Herrar Holger Almgren, Nils Lindh, Birger Sander och Eric Andersson höll sin vakande hand över föreningen men med stigande ålder, minskat biinnehav och minskat inflöde av nya intresserade så avtog aktiviteten i föreningen. Efter att ha bott på annan ort återkom en av initiativtagarna till föreningen H Oldeskog i början på 1960-talet. Oldeskog tillsammans med den ständige sekreteraren Holger Almgren höll i rodret under 60 och 70-talet dock med ett medlemstal som var i minskande. Föreningen låg på ett 20-tal medlemmar i många år för att 1973 hamna som lägst med 12 medlemmar.

Sammanslagning med Sigtuna-Märsta 1975

Fler gjorde då bedömningen att underlag för 2 föreningar i Sigtuna Kommun saknades varför samtal startade om en sammanslagningen av Rosersbergsortens och Sigtuna-Märstaortens biodlareföreningar. Samtidigt föddes en ny generation biodlare och trycket på en kurs för nybörjare befanns vara mycket stort. 1974 arrangerade en kurs i TBV:s regi. P.g.a. det stora intresset fick de anmälda delas upp i 2 grupper. Ingemar Åberg och H Oldeskog var lärare. Denna kursgeneration blev grunden för den 1975 sammanslagna föreningen med medlemstopp på 76 medlemmar 1982.

Publicerad: 2009-04-19 19:31:54.
Uppdaterad: 2010-01-09 15:47:06.